Programma's

Sociaal Domein

Sociaal domein

Het taakveld Sociaal Domein gaat over het in staat stellen van inwoners om mee te (blijven) doen in de samenleving. In Best hebben we hiervoor een sterke lokale sociale basis waarbinnen sociale partners een prominente plek innemen. Tegelijkertijd komen er door de veranderende samenleving uitdagingen op ons af, die het Sociaal Domein en de inzet die van daaruit wordt verwacht onder druk zetten. Bijvoorbeeld door de vergrijzing, de toegenomen armoede, extramuralisering (het bieden van zorg buiten een instelling), corona, toenemende lastendruk en personeelstekorten. We zien dat de vraag naar ondersteuning hierdoor groter en complexer is met stijgende kosten tot gevolg.
De ontwikkelingen in de Brainportregio gaan zo snel, dat we kunnen spreken van een “schaalsprong”. Deze economische impuls betekent dat er extra woningen, scholen, winkels en sociale voorzieningen nodig zijn. Ook in Best merken we dit. Dit betekent een extra opgave, ook voor het sociaal domein.

Door het samen met maatschappelijke partners stimuleren van zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners verwachten we over een tijd relatief minder uitgaven aan individuele (algemene en maatwerk-) voorzieningen. Dit betekent dat we voor de komende jaren moeten investeren. Er is ruimte nodig om tot creatieve oplossingen te komen en om de ondersteuning binnen de lokale sociale infrastructuur nog beter op elkaar af te stemmen. Op basis van de notitie ‘Integraal sociaal domein’ geven we daarom verder vorm aan de veranderingen binnen de thema’s zoals hieronder beschreven. We proberen de kosten de beheersen en integraal te werken, zowel vanuit het perspectief van de inwoner als organisatorisch.

  • Inclusieve samenleving : We hebben een samenleving waarin plaats is voor iedereen en meedoen naar vermogen het vertrekpunt is. Inwoners zien om naar elkaar vanuit het principe van wederkerigheid en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun rol in de gemeenschap.
  • Sterke sociale basis : We hebben een sterke sociale basis met algemene voorzieningen om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, werken en leven, zonder de inzet van een maatwerkvoorziening Wmo, jeugdhulp, inkomensondersteuning of een re-integratievoorziening.
  • Afgestemde toegang : We hebben een aanbod van noodzakelijke voorzieningen als inwoners het alleen, met hun netwerk of ondersteuning vanuit de sociale basis niet redden. Vragen van inwoners kunnen op verschillende plekken binnen komen, maar de beantwoording en ondersteuning stemmen we integraal af. We bekijken de benodigde inzet in samenhang met de andere ondersteuning in de lokale sociale infrastructuur.

In lijn met het beleidsakkoord (2022-2026) ligt de focus bij het uitwerken van deze thema’s in acties, op een wijkgerichte aanpak met oog voor kwetsbare (groepen) inwoners en inzet op het samenwerken met en tussen inwoners. Binnen de acties zetten we in op vrijheid van handelen voor medewerkers en professionele partners en gaan we aan de slag met vernieuwende initiatieven en proeven.

In toenemende mate zetten CAO-verhogingen de gehanteerde indexeringssystematiek in het Sociaal Domein onder druk. Gemeenten worden hiervoor door de rijksoverheid onvoldoende gecompenseerd. Als wij slechts deels compenseren op basis van de contractueel bepaalde indexatie, geeft dit knelpunten en dilemma's bij de zorgaanbieders. Dit vraagt om landelijke kaders en afspraken tussen de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. Zolang die er niet zijn, hebben we zoveel mogelijk samen met de aanbieders pas op de plaats gemaakt en hebben we vooralsnog vastgehouden aan de contractueel bepaalde indexatie. Hierbij hebben we ingezet op een eenduidige gemeentelijke lijn in de regio's, waar wij actief zijn in het Sociaal Domein.      

Lasten, baten en saldo

35.615.331

37,2 %

7.291.023

7,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05