Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

5 - Sport, cultuur en recreatie

Realisatie
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

7.062

8.528

7.602

7.864

8.163

8.487

Baten

1.234

1.093

1.285

1.353

1.327

1.364

Saldo van lasten en baten

5.828

7.435

6.317

6.510

6.836

7.122

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 926.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:

 • Lagere lasten sportbeleid ( € 72.000 voordelig)
 • Door overheveling van het saldo van 2022 voor cultuur, educatie en overgebleven coronamiddelen naar 2023 zijn de lasten op cultuur lager ( € 420.000 voordelig)
 • Eenmalige kosten voor de tijdelijke verhuizing van de bibliotheek ( € 244.000 nadelig)
 • Extra subsidie ten behoeve van de bibliotheek als gevolg van de huurverhoging (€ 77.000 nadelig)
 • Hogere lasten voor groenonderhoud door areaaluitbreiding ( € 134.000 nadelig)
 • Hogere kapitaalslasten door investeringen op het gebied van sport, groen en bibliotheek (€  185.000 nadelig).
 • Hogere salariskosten door de nieuwe CAO ( € 152.000 nadelig)
 • In 2024 is geen budget opgenomen voor het landschapsfonds ( € 1.042.000 voordelig)
 • In 2024 zijn geen frictiekosten in 2024 voor cultuurspoor ( € 240.000 voordelig)
 • In 2024 is geen budget opgenomen voor groenprojecten ( € 70.000 voordelig)

In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 192.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:

 • De marktconforme huur van de bibliotheek is hoger (€ 79.000 voordelig)
 • De subsidie van de Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) is toegevoegd aan dit taakveld ( € 134.000 voordelig)
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05