Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Dit taakveld gaat over de ruimtelijke ontwikkeling van Best. Dit houdt in het zo goed mogelijk inrichten en gebruiken van de beschikbare ruimte van het gehele grondgebied van Best. We proberen er in meerjarenperspectief en bezien vanuit regionale opgaven een prettige, gezonde, veilige en duurzame woon-, werk- en recreatieve omgeving van te maken. Instrumenten hiervoor zijn de omgevingsvisie met uitvoeringsprogramma's en het omgevingsplan. Uitvoeringsprojecten gaan over woningbouw en volkshuisvesting, centrumontwikkelingen, bedrijventerreinen en het landelijk gebied. Vergunningverlening met toezicht en handhaving maken onderdeel uit van dit programma. Binnen dit taakveld werken we ook in regionaal verband.

Programma buitengebied
Met het Gebiedsgericht programma buitengebied als uitwerking van de Omgevingsvisie zorgen we voor een actueel beleidskader voor het landelijk gebied en vertaling van projecten in een uitvoerings-programma. Met dit document verkennen we tevens de mogelijkheden om de "rafelranden" rond Aarlesche Erven en Steegsche Velden te ontwikkelen met woningbouw als onderdeel van een landschappelijk-stedenbouwkundige afronding van de bebouwde kom. Het faciliteren en lokaal inbedden van de regionale schaalsprong en de transitie van het landelijk gebied vereisen investeringen, zowel in uitvoeringsprojecten als in ambtelijke capaciteit.

Centrumvisie
We stellen een stedenbouwkundige visie op voor het Dorpsplein en omgeving.

Woningbouwopgave
We zorgen voor voldoende en passende woningen met de voorbereiding en realisatie van Aarlesche Erven, het stationsgebied, de Boomgaard en Steegsche-Velden. Daarbij zetten we waar mogelijk in op de realisatie van passende woningen voor kleine huishoudens. En hebben we nadrukkelijk aandacht voor woningen voor senioren, met aandacht voor passende zorg en welzijn.  

Omgevingswet, vergunningverlening en toezicht en handhaving
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze wet is bedoeld om ruimtelijke procedures makkelijker te maken voor inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) in werking. De doelen van deze wet gaan over een betere positie van de bouwconsument en een betere bouwkwaliteit. Het Omgevingsplan vervangt uiteindelijk de bestemmingsplannen. De inwerkingtreding van zowel de Omgevingswet als de Wkb hebben invloed op het 'vergunningenpakket', de inzet van toezicht en handhaving en de legesinkomsten. In 2024 zetten we daarom in op monitoring en evaluatie, om tijdig bij te kunnen sturen. Ook de kwaliteit van dienstverlening houden we daarbij in de gaten, waarbij het doel is om deze zo mogelijk gelijk te houden aan het huidige niveau.

Lasten, baten en saldo

12.728.741

13,3 %

9.464.142

9,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05