Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

Realisatie
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

21.687

16.429

12.729

16.098

13.624

16.001

Baten

13.282

11.991

9.464

13.154

10.739

13.247

Saldo van lasten en baten

8.405

4.438

3.265

2.943

2.885

2.754

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 1.668.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:

 • Lagere verwerving aankoop grond (€ 1.441.000 voordelig)
 • Lagere lasten planontwikkeling (€ 205.000 voordelig)
 • Lagere lasten bouw- en woonrijp maken (€ 2.940.000 voordelig)
 • Hogere toerekening gemeentelijke personeels- en apparaatskosten (€ 218.000 nadelig)
 • Hogere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 2.731.000 nadelig)

Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 1.919.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:

 • Lagere opbrengsten verkoop grond (€ 1.979.000 nadelig)
 • Hogere bijdrage derden (€ 60.000 voordelig)

Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 2.032.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn:

 • Lagere lasten bestemmingsplannen (€ 175.000 voordelig)
 • Lagere lasten implementatie omgevingswet (€ 488.000 voordelig)
 • Lagere lasten kostenverhaal derden (€ 317.000 voordelig)
 • Lagere lasten onderzoekskosten transformatie stationsgebied (€ 448.000 voordelig)
 • Lagere lasten visie woonwagenzaken (€ 83.000 voordelig)
 • Lagere lasten inrichting Heuveleindseseweg (€ 601.000 voordelig), Hier staan ook baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)
 • Hogere lasten visie dorpsplein (€ 50.000 nadelig)
 • Lagere lasten visie volkshuisvesting (€ 300.000 voordelig)
 • Hogere doorbelaste personeelslasten (€ 252.000 nadelig)

Alle bovenstaande lasten betreffen lopende projecten waarvoor in het verleden eenmalig geld is aangevraagd.

Binnen het taakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 608.000 lager.
Het belangrijkste verschil is de opbrengst inrichting Heuveleindseweg (€ 601.000 nadelig).

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05