Financiën

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

Omschrijving

Nummer
reserve

2024

2025

2026

2027

Totaal saldo van baten en lasten

1.597.269

-672.361

3.066.064

3.771.993

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Taakveld 0.4

Bijdrage egalisatiereserve ICT

- Kosten automatisering - afschrijvingskosten

-150.000

0

0

0

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

R211

- Kosten garantiesalarissen

-10.650

0

0

0

-160.650

0

0

0

Taakveld 0.10

Bijdrage uit de reserve gevolgen reorganisatie 2005

R211

0

-87.014

0

0

0

-87.014

0

0

Taakveld 63

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021)

0

0

0

0

0

0

0

0

Taakveld 81

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Invoering omgevingswet 

-26.000

0

0

0

-26.000

0

0

0

Taakveld 82

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie 

-598.924

-553.785

-564.861

-399.252

-598.924

-553.785

-564.861

-399.252

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-785.574

-640.799

-564.861

-399.252

Bijdragen uit reserves - structureel

Taakveld 0.3

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

R314

-5.994

-5.994

-5.994

-5.994

Dekkingsres. restauratie molen 

R344

-7.612

-7.612

-7.612

-7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

R350

-2.604

-2.604

-2.604

-2.604

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

R320

-4.197

-4.197

-4.197

-4.197

-20.407

-20.407

-20.407

-20.407

Taakveld 0.4

Dekkingsreserve gemeentehuis

R302

0

0

0

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

R315

-16.036

-9.231

-8.225

-8.225

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

R304

-29.813

-29.813

-29.813

-29.813

- Kosten automatisering - afschrijvingskosten

-697.916

-291.778

-321.423

-279.753

-743.765

-330.822

-359.461

-317.791

Taakveld 11

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

R303

-12.685

-12.685

-12.679

-8.164

-12.685

-12.685

-12.679

-8.164

Taakveld 21

Dekkingsreserve openbare ruimte

R352

-12.262

-12.262

-12.262

-12.262

Dekkingsreserve wegbeheer

R355

-491.600

-491.600

-491.599

-491.598

Bijdrage uit de reserve wegbeheer:

R222

- Storting in DR wegbeheer 

0

0

0

0

-503.862

-503.862

-503.861

-503.860

Taakveld 22

Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage

R306

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

-31.805

Taakveld 42

Basisscholen, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

R317

-19.798

-19.798

-19.798

-19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

R318

-21.085

-21.085

-21.085

-21.085

Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1

R319

-5.121

-5.121

-5.121

-5.121

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

R334

-55.219

-55.219

-55.219

-55.219

Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten

R339

-165.547

-165.547

-165.546

-165.546

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

R347

-11.858

-11.858

-11.858

-11.858

Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

R321

-29.495

-29.495

-29.495

-29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

R323

-31.045

-31.045

-31.045

-31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

R337

-57.481

-57.481

-57.481

-57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

R338

-4.637

-4.637

-4.637

-4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

R343

-2.248

-2.248

-2.248

-2.248

-403.534

-403.534

-403.533

-403.533

Taakveld 43

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

R313

-7.161

-7.161

-7.161

-7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

R327

-6.358

-6.358

-6.358

-6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

R348

-1.656

-1.656

-1.656

-1.656

-15.175

-15.175

-15.175

-15.175

Taakveld 52

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

R332

-7.348

-7.348

-7.348

-7.348

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-29.298

-29.298

-29.298

-29.298

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

R356

-50.117

-50.117

-50.117

-50.117

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties 

R220

0

0

0

0

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

R305

-31.132

-31.132

-31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

R331

-3.389

-3.389

-3.389

-3.389

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

R333

-14.456

-14.456

-14.456

-14.456

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-77.646

-77.646

-77.646

-77.646

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

R357

-100.617

-100.617

-100.617

-100.617

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10

R322

-12.295

-12.295

-12.295

-12.295

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

R342

-3.286

-3.286

-3.286

-3.286

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

R336

-147.205

-147.205

-147.205

-147.205

Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70

R310

0

0

0

0

-476.789

-476.789

-476.789

-445.657

Taakveld 56

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

R346

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

-7.917

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

-58.766

-58.825

-58.828

-58.827

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

R224

0

0

0

0

Bijdrage uit reserve speelelementen:

R223

0

0

0

0

-58.766

-58.825

-58.828

-58.827

Taakveld 61

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

R349

-4.923

-4.923

-4.923

-4.923

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

R335

-3.834

-3.834

-3.834

-3.834

-8.757

-8.757

-8.757

-8.757

Taakveld 62

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173

R330

-8.128

0

0

0

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 - corr. Boekw.

R330

0

0

0

0

Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer

R341

-32.755

-19.657

-19.657

-19.656

-40.883

-19.657

-19.657

-19.656

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

-2.324.345

-1.890.235

-1.918.869

-1.841.549

Totaal bijdragen uit reserves

-3.109.919

-2.531.034

-2.483.730

-2.240.801

Stortingen in reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Saldo reserve gevolgen reorganisatie 2005

0

87.014

0

0

0

87.014

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

0

87.014

0

0

Stortingen in reserves - structureel

Taakveld 0.4

Storting in egalisatiereserve ICT:

R219

- Storting tlv exploitatie

119.230

320.623

321.978

323.296

119.230

320.623

321.978

323.296

Taakveld 0.5

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

2.124

1.857

1.578

1.288

2.124

1.857

1.578

1.288

Taakveld 21

Storting in reserve wegbeheer:

R222

- Storting tlv exploitatie

0

0

0

0

Storting in dekkingsreserve wegbeheer (+W12/2022)

R355

0

0

0

0

0

0

0

0

Taakveld 52

Storting in reserve buitensportaccommodaties (+W12/2022)

R220

0

0

0

0

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest

R356

0

0

0

0

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen

R357

0

0

0

0

0

0

0

0

Taakveld 53

Storting in algemene culturele reserve (W12/2022)

R201

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Taakveld 57

Storting in reserve vervanging groen

R224

0

0

0

0

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

0

0

0

0

Storting in reserve speelelementen

R223

0

0

0

0

0

0

0

0

Taakveld 73

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering:

R101

- Storting tlv exploitatie

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Totaal stortingen in reserves - structureel

206.354

407.480

408.556

409.584

Totaal stortingen in reserves

206.354

494.494

408.556

409.584

Totaal mutaties reserves

-2.903.565

-2.036.540

-2.075.174

-1.831.217

Geraamde resultaat

-1.306.296

-2.708.901

990.890

1.940.776

 

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05