Programma's

Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit taakveld gaat over onze lokale en regionale onderwerpen op het gebied van verkeer en de openbare ruimte. Hiermee willen wij de kwaliteit van de leefomgeving in Best vergroten. We willen de bereikbaarheid voor fiets, auto en openbaar vervoer verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij hebben als het gaat om verkeersveiligheid, duurzaamheid en milieu. Voor de openbare ruimte gaan wij uit van: schoon, heel en veilig.

Regionale inzet
In regionaal verband zetten we in op een verdere economische ontwikkeling en verstedelijking om de internationaal concurrerende positie van de Brainport te behouden en te versterken. Samen met de regionale partners zijn er afspraken gemaakt. Investeren in de bereikbaarheid van de regio is daarbij noodzakelijk. Daarbij moet we anders omgaan met mobiliteit. De gemeenten in de Brainportregio zetten voor de lange termijn, samen met de provincie en het rijk in op een proces om te komen tot een mobiliteitsverandering. Op korte termijn zetten we hiervoor de eerste stappen door het realiseren van doorfietsroutes.

Lokale inzet
De insteek is om met het realiseren van doorfietsroutes ook lokale fietsknelpunten aan te pakken. Verkeersveiligheid vraagt ook lokale inzet. Daar waar mogelijk worden werkzaamheden gecombineerd.

Beheer openbare ruimte
Met het beheer van de openbare ruimte zorgen wij voor een prettige en veilige woonomgeving. Dit vraagt een structurele inspanning. Onze visie en bijbehorende ambities voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het 'Integraal Maatschappelijk Beheerkader' en in de onderliggende plannen. Dit biedt het kader voor onze werkzaamheden en zorgt voor de integrale verbinding tussen de verschillende middelen en thema's. Door middel van inspecties en meldingen hebben we een goed beeld van de kwaliteit van onze openbare ruimte en pakken we werkzaamheden en eventuele verstoringen planmatig aan.

Lasten, baten en saldo

3.823.087

4,0 %

486.553

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05