Programma's

Volksgezondheid en milieu

Dit taakveld gaat over de ontwikkeling van Best op het gebied van duurzaamheid, de energievraagstukken en de bescherming van de fysieke leefomgeving met als doel om deze gezond, veilig, duurzaam en leefbaar te maken.
Dit omvat ook de reiniging van de openbare ruimte, de riolering en afvalstoffenverwijdering, inclusief het beleid. Daarnaast maken vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu deel uit van dit taakveld. Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. Om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken stelt de gemeente periodiek een water- en rioleringsplan op.
Over dit taakveld is in het beleidsakkoord 2022-2026 ‘We doen het Samen!’ expliciet belang gegeven aan de aspecten duurzaamheid, energietransiti e, klimaatadaptatie en afvalverzameling onder volksgezondheid en milieu.

Duurzaamheid en energietransitie
De doelen van Best voor de energietransitie komen voort uit landelijke afspraken waaronder het Klimaatakkoord. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn:

  • In 2030 bestaat 70% van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare elektriciteit.
  • 55% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990.
  • 20% daling in aardgasverbruik in 2030 t.o.v. 2019.

In de Kaderbrief 2024 zijn middelen opgenomen om duurzaamheid bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners te stimuleren op het gebied van besparing, duurzame opwek, circulariteit en klimaatadaptatie.

Gezonde leefomgeving

We staan voor een geluidniveau en luchtkwaliteit passend bij een gezonde leefomgeving. We geven hierbij invulling aan de Omgevingswet en de ambitieniveaus zoals die zijn opgenomen in de omgevingsvisie. Bij de uitvoering van deze plannen is de integrale afweging en samenhang met andere thema's zoals mobiliteit, stedenbouw, volkshuisvesting en duurzaamheid essentieel.

Gemeenten krijgen als de nieuwe Omgevingswet inwerking treedt een aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor bodem (de grond). Deze taken en verantwoordelijkheden lagen tot nu toe bij de provincie. Het uitgangspunt is dat deze verschuiving budgetneutraal plaatsvindt. De Omgevingsdienst zorgt ervoor dat op dit taakgebied voldoende expertise aanwezig is en blijft.

Op het gebied van afvalinzameling zoeken we de juiste balans tussen de milieudoelstellingen, ons serviceniveau en de bijbehorende kosten. We houden daarbij ook rekening met veranderende regelgeving op het gebied van verschillende afvalstromen.

Volksgezondheid over activiteiten voor inwoners staat in programma Sociaal Domein, jeugd en WMO.

Lasten, baten en saldo

9.924.910

10,4 %

8.986.072

9,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05