Programma's

Sociaal Domein

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

6 - Sociaal domein

Realisatie
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

33.104

35.461

35.615

35.812

36.130

37.143

Baten

9.036

7.104

7.291

7.261

7.510

7.536

Saldo van lasten en baten

24.067

28.357

28.324

28.551

28.620

29.607

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt in de verschillende beleidsterreinen binnen het taakveld sociaal domein.

In het taakveld Sociaal domein zijn de totale lasten € 154.000 hoger.

In het deelgebied Participatie zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 168.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • hogere lasten uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (€ 168.000 nadelig)
 • lagere lasten scholing en activering (€ 87.000 voordelig). In 2023 zijn onder dit budget lasten opgenomen voor het project 'Iedereen een kans'. In 2024 zijn deze lasten niet begroot (zie ook verschillenanalyse baten)
 • in 2024 is geen transformatiebudget voor het gehele sociaal domein opgenomen. In 2023 is hiervoor wel een budget opgenomen via overheveling van budget uit 2022 (€ 75.000 voordelig)
 • lagere lasten Wet Inburgering (€ 172.000 voordelig). Vanuit 2022 was een eenmalig budget van € 90.000 overgeheveld naar 2023. Daarnaast was in 2023 een decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding van € 76.000 als budget opgenomen. Beide budgetten zijn niet in 2024 begroot
  (€ 166.000 voordelig)

In het deelgebied Inkomen zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 893.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • in 2023 zijn lasten opgenomen voor te verstrekken energietoeslag. In 2024 zijn deze lasten niet begroot (€ 613.000 voordelig)
 • in 2024 is geen budget opgenomen voor uitvoering van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). In 2023 is hiervoor wel een budget opgenomen via overheveling vanuit 2022 (€ 145.000 voordelig)
 • in 2023 zijn extra lasten opgenomen voor het sociaal fonds via overheveling vanuit 2022. In 2024 zijn deze extra lasten niet begroot (€ 135.000 voordelig)

In het deelgebied Wmo zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 31.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • lagere lasten opvang van ontheemden (€ 475.000 voordelig). In 2023 was hiervoor een budget opgenomen.
 • hogere lasten vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Deze lasten zijn in 2023 niet begroot (€ 169.000 nadelig). Hier staan ook voor hetzelfde bedrag baten tegenover (zie ook verschillenanalyse baten)
 • in 2023 waren via overheveling vanuit 2022 meerkosten Wmo vanwege COVID-19 begroot. In 2024 zijn deze kosten niet begroot (€ 98.000 voordelig)
 • lagere doorbelaste afschrijvingskosten (€ 47.000 voordelig)
 • de overige verschillen worden met name veroorzaakt door de indexering vanwege inflatie (€ 485.000 nadelig)

In het deelgebied Jeugd zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 576.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • hogere lasten individuele jeugdvoorzieningen (€ 293.000 nadelig)
 • in 2023 waren via overheveling vanuit 2022 eenmalige extra gelden voor preventief jeugdbeleid begroot. Deze extra lasten zijn niet in 2024 begroot
  (€ 50.000 voordelig)
 • de overige verschillen worden met name veroorzaakt door de indexering vanwege inflatie (€ 425.000 nadelig)

In het taakveld sociaal domein zijn de doorbelaste personeelskosten € 670.000 hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door nieuw beleid in de vorm van taalnetwerkcoördinator en adviseur nieuwkomers in het deelgebied participatie en de ambtelijke loonstijging in het algemeen.

In het taakveld Sociaal domein zijn de baten € 187.000 hoger.

In het deelgebied Participatie zijn de baten € 67.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • lagere opbrengsten scholing en activering (€ 87.000 voordelig). In 2023 zijn onder dit budget subsidie opbrengsten opgenomen voor het project 'Iedereen een kans'. In 2024 zijn deze opbrengsten niet begroot (zie ook verschillenanalyse lasten)

In het deelgebied Wmo zijn de baten € 254.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn:

 • hogere huuropbrengsten (€ 126.000 voordelig)
 • hogere ontvangsten vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Deze ontvangsten zijn in 2023 niet begroot (€ 169.000 voordelig). Hier staan ook voor hetzelfde bedrag lasten tegenover (zie verschillenanalyse lasten)
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05