Programma's

Sociaal Domein

Beleid Participatie

Op grond van de Participatiewet heeft de gemeente verantwoordelijkheden en mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen of te houden. Als werken (nog) niet mogelijk is, is de ondersteuning gericht op maatschappelijk participeren.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien door betaald werk

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal uitkeringen Participatiewet (incl. IOAW, IOAZ, BBZ)

< 340 eind 2024

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2022: 367
2021: 376
2020: 404

Civision
Samenlevingszaken

Vasthouden van een sluitende keten naar werk en/of participatie voor alle doelgroepen uit de Participatiewet. Dit doen we onder andere door:

 • Beleid maken en uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering, met als doel dat alle inburgeraars zo snel mogelijk kunnen meedoen, via werk of via een andere vorm van participatie. Hiervoor wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet.
 • Per juni 2023 heeft met het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst Arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant de doorontwikkeling van het Huis naar Werk en Regionaal Werkbedrijf 04Werkt geleid tot integratie op bestuurlijk vlak. De organisatorische integratie krijgt vervolgens verder vorm. Daarop blijft invloed worden uitgeoefend, met als doel om inwoners duurzaam aan het werk te krijgen of te houden. Door extra inzet van tijdelijk personeel, actieve duurzame bemiddeling en extra aandacht.  
 • Uitvoering geven aan het regionale plan van aanpak jeugdwerkloosheid. Onderdeel hiervan is een pro-actieve benadering van jongeren van 23-27 jaar zonder startkwalificatie, opleiding, uitkering of werk.  
 • Optimaliseren van de lokale werkgeversbenadering, door te investeren in het werkgeversnetwerk en daarbij rekening houdend met de competenties van de doelgroep en de behoefte van de werkgevers. Daarnaast ook een actieve deelname aan samenwerkingsverbanden als Huis naar Werk.
 • Het project (Iedereen een kans) is gestart en loopt door tot en met eerste helft 2024. Dat project is bedoeld voor de mensen die langere tijd een ontheffing hebben van de arbeidsverplichtingen.

Aantal
uitkeringsgerechtig-den dat volledig uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 30 in 2024

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2022: 33
2021: 75
2020: 47

Civision
Samenlevingszaken

Aantal uitkeringsgerechtig-den dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid

≥ 20 in 2024

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2022: 32
2021: 33
2020: 48

Civision
Samenlevingszaken

Verplichte indicator:
Aantal lopende re-integratievoorzie-ningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

geen streefcijfer

2022: 195
2021: 192
2020: 178

CBS

Verplichte indicator:
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (PW, IOAW, IOAZ, BBZ)

< 380 in 2024
(op 15-01-2024)
Aantal PW-uitkeringen is 437 op 15-06-2023. Gemiddelde uitstroom is 2% per maand volgens Benchmark.

2022: 117
2021: 153
2020: 165

Civision Samenlevingszaken

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt (voorheen doelgroep Wajong / WSW)

(Nota: Best@work, 2014)

Aantal inwoners dat aan het werk is met  loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet.

Opmerking: dit gaat over het totaal aantal plaatsingen en niet alleen de nieuwe.

≥ 60 eind 2024

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2022: 69
2021: 62
2020: 59

Civision
Samenlevingszaken

Vasthouden van een sluitende keten naar werk en/of participatie specifiek voor de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door:

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zowel met een PW-uitkering, als ook niet- uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen en te houden (Breed Offensief).
 • Vervolg geven aan de pilot ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding, gericht op maximale maatschappelijke participatie van kwetsbare inwoners, door het bieden van een daginvulling met arbeidstaken.
 • Uitvoeren van het lokaal actieplan Koers WSD, waarin we vorm geven aan de doorontwikkeling van de samenwerking met de WSD op lokaal niveau. Hierin zijn de volgende nieuwe ontwikkelthema's benoemd:
 1. Versteviging ketensamenwerking;
 2. Oriëntatie/uitvoering werkdiagnose;
 3. Aanpak kwetsbare jongeren. Onder andere aanpak jongeren met een verminderde loonwaarde door middel van de Kwikstart. Dat betekent dat, afhankelijk van de individuele situatie, wordt ingezet op ontwikkelen, ontdekken en/of ontmoeten.
 4. Administratief proces loonkostensubsidie

Uitkeringsgerechtigden verrichten maatschappelijk nuttige taken als tegenprestatie voor de ontvangen inkomensondersteuning

(Nota: Best@work, 2014)

% van de uitkeringsgerechtigden waarvoor de tegenprestatie verplicht is, verricht maatschappelijk nuttige taken door deelname aan 'Best doet mee'.

14% in 2024

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

Opmerking: uitkeringsgerechtig-den hebben een jaar de tijd om aan hun verplichting te voldoen. Hierop wordt niet actief gehandeld. Daarom eerder streefgetal aanhouden.

2022: 13,9 %
2021: 13%
2020: 15,7%

Opmerking:
% is afgezet tegen het aantal unieke uitkeringsgerechtigden in het betreffende kalenderjaar dat verplicht was tot een tegenprestatie.

Civision
Samenlevingszaken

Evalueren van het programma 'Best doet mee' met als onderdelen:

 • Uitvoering geven aan de tegenprestatie in nauwe samenwerking met de LEV-groep.
 • Motiveren van uitkeringsgerechtigden voor wie de tegenprestatie niet verplicht is om maatschappelijk te participeren.
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05