Programma's

Sociaal Domein

Beleid WMO

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning stimuleren we zelfredzaamheid en participatie waarbij verschillende vormen van ondersteuning mogelijk zijn. In het kader van de Wet publieke gezondheid richten we ons op preventie, het bevorderen van (positieve) gezondheid en vitaliteit.

Inclusieve samenleving

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Inwoners hebben zo veel mogelijk contacten op basis van wederkerigheid in een onderling netwerk, kunnen laagdrempelig (blijven) deelnemen aan activiteiten en verantwoordelijkheid nemen voor hun rol in de gemeenschap.

(Bron: Nota integraal sociaal domein en Beleidsakkoord 2022-2026)

% inwoners aangeeft regelmatig contact te hebben met de buren

2024:
19-65 jaar: >80%
65+ jaar:
>85%

2020:
19-65 jaar: 78%
65+ jaar: 82%

2016:
19-65 jaar: 80%
65+ jaar: 86%

GGD gezondheidsmonitor (4 jaarlijks)

 • We werken met buurtcoaches en sleutelfiguren aan een wijkgerichte aanpak in Wilhelminadorp en Kantonnier.
 • We evalueren de inzet van het buurtbudget om deze nog effectiever te maken.
 • We verbreden de scope van de subsidieregeling zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning om activiteiten inclusief te kunnen maken/houden en verhogen hiervoor het budget. Mede gelet op de toenemende vergrijzing.
 • We gaan aan de slag met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie,  op basis van het rapport 'naar een tactische uitwerking van de vergrijzingsopgave'.
 • We werken aan preventie via positieve gezondheid door bijvoorbeeld:
 • Lokale invoering van de regionale projecten Project Samen Verder (ggz in de wijk) en Project Precies (ouderenzorg)
 • Uitwerking acties gericht op volwassenen uit het preventieakkoord
 • Sport en cultuur dragen bij aan hogere eigenwaarde en een divers sociaal netwerk. De sport- en cultuurcoaches van Tuurlijk ondersteunen culturele en sportieve activiteiten om zo ontmoeting en structurele sociale contacten te stimuleren.

% inwoners dat actief is geweest om de buurt te verbeteren

2024:
19-65 jaar: >18%
65+ jaar:
>12%

2020:
19-65 jaar: 13%
65+ jaar: niet bekend

2016:
19-65 jaar: 17%
65+ jaar: 10%

GGD gezondheidsmonitor
(4 jaarlijks)

% inwoners dat vrijwilligerswerk doet

2024:
19-65 jaar: >27%
65+ jaar:
>30%

2020:
19-65 jaar: 25%
65+ jaar: 29%

2016:
19-65 jaar: 27%
65+ jaar: 30%

GGD gezondheidsmonitor
(4 jaarlijks)

Sterke sociale basis

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Het aanbod in de sociale basis is voldoende, toegankelijk en ondersteunt inwoners (ook mantelzorgers, verenigingen en (vrijwilligers)organisaties) (preventief) individueel en collectief.

(Bron: Nota integraal sociaal domein en Beleidsakkoord 2022-2026)

% vragen bij het infopunt dat in de sociale basis kan worden opgelost

2024: >60%

Nieuwe indicator 2023

Kwartaalrapportages
LEVgroep

 • We onderzoeken de mogelijkheid van indicatievrije (inloop)voorzieningen.
 • We verbinden vraag en aanbod in de sociale basis passend bij de  complexiteit van de ondersteuningsvragen.
 • We zetten meer in op collectieve en preventieve ondersteuning in plaats van individuele ondersteuning. We werken hiervoor samen met onze partners aan:
 • Uitbreiding capaciteit om proactief in de wijken te ondersteunen.
 • Vernieuwende proeven ter versterking van de sociale basis.
 • Professionele begeleiding van vrijwilligers(organisaties).
 • Vroegsignalering en adequate opvolging binnen de sociale basis.
 • We verbeteren het accounthouderschap (relatiebeheer) met de partners in de sociale basis en sturen daarbij actief op onze inhoudelijke ambitie.
 • We zorgen sociaal domein breed voor toegankelijke informatie via centrale communicatiekanalen.
 • We geven uitvoering aan het project onafhankelijke cliëntondersteuning om  de kwaliteit en bekendheid van deze voorziening te verbeteren.

% wmo-cliënten dat wist waar hij moest zijn met een hulpvraag

2024: >85%

2022: 76%
2021: 80%
2020: 81%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

% wmo-cliënten dat aangeeft bekend te zijn met onafhankelijke cliëntondersteuner

2024: >45%

2022: 36%
2021: 43%
2020: 42%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

% wmo-cliënten dat aangeeft tevreden te zijn met de ondersteuning onafhankelijke cliëntondersteuner

2024: >80%

2022: 78%
2021: 71%
2020: 79%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

Afgestemde toegang

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Inwoners ontvangen tijdig en op hun behoeften afgestemde maatwerkvoorzieningen als ondersteuning uit de samenleving en basisstructuur onvoldoende toereikend is.  

(Bron: Nota integraal sociaal domein en Beleidsakkoord 2022-2026)

% wmo-cliënten dat aangeeft kwaliteit van ondersteuning goed te vinden

2024: >90%

2022: 89%
2021: 85%
2020: 86%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

 • We zetten maatwerkvoorzieningen in met aandacht voor zelfredzaamheid en participatie van de inwoner.
 • We leggen een herziene verordening Wet maatschappelijke ondersteuning ter besluitvorming aan u voor.
 • Best bereidt zich voor op de ontwikkelingen rond Beschermd Wonen (van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis) in regionaal verband en lokaal. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering Nationaal Plan Dakloosheid.
 • We werken met beleid, uitvoering en financiën aan inzicht in en grip op aantallen, aard en hoogte van (toekomstige) uitgaven voor alle (maatwerk-)voorzieningen.

% wmo-cliënten dat aangeeft dat ondersteuning past bij hulpvraag

2024: >90%

2022: 90%
2021: 82%
2020: 87%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

% wmo-cliënten dat door ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven ervaart

2024: >83%

2022: 75%
2021: 82%
2020: 79%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

% wmo-cliënten dat het gevoel had dat de medewerker hem serieus nam

2024: >90%

2022: 90%
2021: 86%
2020: 88%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

% wmo-cliënten dat aangeeft samen met de klantmanager naar oplossingen te hebben gezocht

2024: >84%

2022: 83%
2021: 78%
2020: 78%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

% wmo-cliënten dat aangeeft snel te werden geholpen

2024: >84%

2022: 83%
2021: 77%
2020: 75%

Klanttevredenheids
onderzoek Wmo

Aantal unieke cliënten met een maatwerkarrange-ment WMO (verplichte indicator)

2022: 1.420

GMSD

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05