Programma's

Sociaal Domein

Beleid Jeugd

De inzet is gericht op veilig, gezond en kansrijk opgroeien voor alle jeugdigen in Best. In 2024 gaan we door met het versterken van de preventie. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het verankeren van het basisteam jeugd, vooruit kijken en de ontwikkeling en inzet van preventieve producten (Beleidsakkoord 2022 – 2026 We doen het Samen!).
Vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor beschikbaarheid van jeugdhulp. De hulp aan jeugdigen is afgestemd op de problematiek en mogelijkheden vanuit ouder(s) en netwerk. 

Inclusieve samenleving

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Jeugdigen ervaren zo veel mogelijk kansen in hun ontwikkeling en groeien gezond en veilig op.  

(Beleidsakkoord 2022 - 2026 We doen het Samen!)

% ouders dat problemen ervaart (soms tot vaak) bij de opvoeding (0-11 jaar)

< 33% in 2025

2021: 36%
2017: 33%
2013: 36%

1x per 4 jaar onderzoek

GGD-monitor 0-11 jaar

In samenwerking met preventiepartners werken we naar een sluitende preventieve ondersteuningsstructuur in de basis.

We zetten in op een goede basis voor elk kind. Hierbij kijken wij vooruit door ons in 2024 te richten op:

 • Versterken en opzetten van preventieve structuren vanuit het de nieuwe GALA-SPUK regeling. Vanuit dit nieuwe programma worden interventies ingezet o.a. gericht op:
 • beweegstimulering voor diverse leeftijden,
 •  Versterken mentale gezondheid
 • bestrijding en signalering van   eenzaamheid.      
 • Doorstart van een nieuw jaarplan Kansrijke Start

We dragen financieel bij aan activiteiten dichtbij de leefomgeving van de kinderen, waarbij we inzet van nieuwe en innovatieve preventieve producten stimuleren.
Deze producten worden vanuit een integrale visie aangeboden waarbij zoveel mogelijk evidence based werken en sturen op effecten en resultaten centraal staan. Op een aantal onderdelen werken we samen met onze regiogemeenten. Bijv. preventie van middelengebruik.

 • Inzet van een sportcoaches bij   onderwijs, sportverenigingen, Todo en het nieuwe multifunctioneel sportveld en beweegplek bij Todo.
 • Vergroten inzet vanuit jongerenwerk om de verbinding me jongeren aan te gaan. Dit heeft als doel: voorkomen van risicogedrag, voorkomen van contact met handhaving, zicht op wensen en behoeften t.a.v. het activiteiten en ondersteuningsaanbod.
 • Oriënteren op speciaal ingerichte plekken waar jongeren kunnen hangen.
 • Het proactief in verbinding zijn met de partners uit de zorg- en veiligheidsketen voor het inrichten van een gezamenlijk beleid en het planmatig aanpakken van problemen.

Trainingen gericht op vergroten van:

 • weerbaarheid
 • omgaan met een    scheidingssituatie
 • voorlichting gericht op gezondheid; zoals gewicht, media en alcohol- en  drugsgebruik omgaan met psychische diversiteit
 • programma's gericht op bestrijding en voorkoming van eenzaamheid en suïcide
 • activiteiten ter bevordering van het welzijn van lhbti+ jongeren.
 • Faciliteren van de inzet van Buurtgezinnen waarbij gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

% ouders dat momenteel behoefte heeft aan ondersteuning bij opvoeden (0-11 jaar)

< 9% in 2025

2021: 8%
2017: 9%
2013: 4%

1x per 4 jaar onderzoek

GGD-monitor 0-11 jaar

% kinderen dat in de periode dat er school was thuis is gebleven omdat hij/zij ziek was

< 22% in 2025

2021: 25%
2017: 15%
2013: 10%

1x per 4 jaar onderzoek

GGD-monitor 0-11 jaar

% jongeren 12-18 jarigen dat zich psychisch ongezond voelt

<15% in 2023

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2019: 18%
2015: 12%
2011: 13%

1x per 4 jaar onderzoek

GGD-monitor 12-18 jaar

% jongeren 12-18 dat  gevoelens van 'beetje tot erg somber' ervaart

< 5% in 2023

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2019: 7%
2015: 2%
2011: 1%

1x per 4 jaar onderzoek

GGD-monitor 12-18 jaar

% 14-16 jarigen dat  bij minstens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer heeft gedronken.

<20% in 2023

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2022)

2020: -*
2019: 18%
2018: 16%
2017: 26%
2016: 29%

1x per jaar onderzoek

*geen gegevens over 2020; te lage respons

Pubercontact-moment GGD  'Gezond leven check het even'

% jongeren 12-18 jaar dat ooit drugs gebruikt (soft- en harddrugs)

< 10% in 2023

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2019: 12%
2015: 5%
2011: 10%

1x per 4 jaar onderzoek

GGD-monitor 12-18 jaar

% jongeren 12-18 jaar dat eenzaam is

<25% in 2023

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2019: 31%
2015: 22%

1x per 4 jaar onderzoek

GGD-monitor 12-18 jaar

Sterke sociale basis  

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

De sociale basis is toereikend en toegankelijk en ondersteunt jeugdigen maar ook verenigingen en vrijwilligers-organisaties (preventief) individueel en collectief.

(Notitie integraal sociaal domein: beleid in uitvoering)

% ouders / jongeren dat vaak of altijd weet waar zij terecht kunnen als zij hulp nodig hebben

< 90% in 2023

2022: 88%
2021: 86%
2020: 80%

Klanttevredenheidsonderzoek jeugd

We versterken de keten voor preventie, door samenwerkingen door te ontwikkelen en te stimuleren.
In 2024 doen we dit door:

 • Doorontwikkeling Integraal Kindcentrum-convenant , door toevoeging preventieve ondersteuning (zie ook programma onderwijs)
 • Blijven borgen van het gedachtegoed Samen voor Preventie Primair Onderwijs; monitoren uitvoeren van stappenplan
 • Faciliteren van Samen voor Preventie Voortgezet Onderwijs; focus op doorgaande lijn preventieve ondersteuning in overgang primair onderwijs naar  voortgezet onderwijs, ter voorkoming schooluitval.
 • Doorontwikkeling basisteam jeugd bijvoorbeeld door optimalisering coördinatie en monitoren behaalde resultaten
 • Iimplementatie van afspraken uit het Uitvoeringsprogramma: Aanpak overlastgevende groepen.
 • Continueren van de wekelijkse aanwezigheid van schoolmaatschappelijk werk en de GGD jeugdverpleegkundige op kindcentra en het voorgezet onderwijs voor het geven van laagdrempelige ondersteuning rondom gezondheid en welzijn aan: jeugdigen, ouders en leerkrachten. Dit draagt bij aan het tijdig signaleren een aanpakken van problemen. Inzet van zwaardere zorg door het ondersteuningsteam wordt hiermee in veel gevallen voorkomen.  

% ouders / jongeren dat vaak of altijd de hulp kan krijgen die zij of zijn/haar kind nodig heeft

< 83% in 2023

2022: 77%
2021: 81%
2020: 79%

Klanttevredenheidsonderzoek jeugd

Afgestemde toegang

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Jeugdigen met een hulpvraag ontvangen de ondersteuning die ze nodig hebben.

(Beleidsakkoord 2022 - 2026 We doen het Samen!)

Verplichte indicator:
% jeugdigen met jeugdhulp ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 9,7 % in 2024

2022: 13,3%
2021: 13,5%
2020: 9,3%

Jaarlijks

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg

 • We leggen prioriteit bij de verbinding tussen basisvoorzieningen, preventie (Basisteam preventie) en gespecialiseerde jeugdhulp. We richten ons in 2024 vanuit het Ondersteuningsteam Best (OTB) op het blijven versterken van samenwerking met de huisartsen en de jeugdarts GGD, praktijkondersteuners en lokale zorgaanbieders. Dat doen we onder andere vanuit de Denktank door advies, overleg en informatievoorziening.
 • We sluiten aan bij uitvoerings- en beleidsoverleggen, Leer-en-ontwikkel-tafels en thematafels (op diverse onderwerpen) van Samen voor Jeugd om de kwaliteit van de maatwerkproducten te verbeteren en het zorglandschap zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners.  
 • We volgen de ontwikkelingen rondom de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en vertalen dit oa door richting de doorontwikkeling van het OTB, het basisteam Jeugd en het basisteam volwassenen.
 • We sluiten aan bij de ontwikkeling en innovatie van de jeugdzorgketen, zowel regionaal als landelijk. In 2024 wordt hier verwacht hier meer inzet op te plegen dan voorgaande jaren. We hebben hierbij oa aandacht voorde regionale pilot kleinschalig verblijf.

% jeugdigen binnen de zorgvorm behandeling met verblijf ten opzichte van alle jeugdigen met een individuele voorziening.

< 7 % in 2024

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2022: 5,5%
2021: 8,8%
2020: 8,0%

Jaarlijks

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg.

Verplichte indicator:
% kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

<5% in 2024

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2022: nnb
2021: 3%
2020: 3%

Jaarlijks

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg.

Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving
(Jeugdwet)

Verplichte indicator:
% jeugdigen tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 0,5% in 2024

2022: 0,7%
2021: 0,8%
2020: 0,7%
2019: 0,6%
2018: 0,5%
2017: 0,6%
2016: 0,5%

Jaarlijks

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg

 • Het Ondersteuningsteam Best (OTB) zet in 2024, in lijn met voorgaande jaren, in op het bieden van inhoudelijke ondersteuning van een jongere en het gezin om de veiligheid van en rondom de jongere te verbeteren.
 • Samen met de regio 21voordeJeugd werken we aan verbetering van de veiligheidsketen op basis van de resultaten van het inspectierapport in 2021. Het verscherpt toezicht is inmiddels omgezet naar intensief toezicht. Dit loopt door in 2024.
 • Het Ondersteuningsteam Best (OTB)

heeft jongeren met een beschermingsmaatregel en jeugdreclasseringsmaatregel in beeld en ondersteunt waar nodig.

 • We dragen bij aan de verbetering van de jeugdstrafrechtketen. De inzet is erop gericht om het treffen van maatregelen te voorkomen, dan wel te beperken.
 • We organiseren in 2024 met Samen voor Jeugd innovatieve en verander initiatieven om jeugdhulp te verbeteren en het zorglandschap te verbeteren. Dit doen we aan de hand van oa de implementatie van de in 2023 vastgestelde Regiovisie Samen voor Jeugd; in 2024 wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda.

     Daarnaast wordt in 2024 een start gemaakt met de acties die voortvloeien uit de gedragen transformatiedoelstellingen uit 2023. Dit is een concretisering van het vastgestelde transformatieplan uit 2022.  

Verplichte indicator:
% jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)

< 0,3 % in 2024

2022: nnb
2021 geen gegevens beschikbaar
2018 : 0,3%
2015 : 0,3%

1x per 4 jaar

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg - gegevens niet jaarlijks beschikbaar

% mishandelde jeugdigen tot 18 jaar dat bij Veilig Thuis is gemeld ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar

< 0,13% in 2023

2022: nnb
2021 geen gegevens beschikbaar
2017 : 0,13%
2013 : 0,13%

1x per 4 jaar

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg (cijfer 1x per 4 jaar)

Verplichte indicator
% jongeren met een delict
voor de rechter

<1% in 2023

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)

2022: nnb
2021: 1,11%
2020: 1,2%
2019: 0%
2016: 1,1%

1x per 4 jaar

CBS StatLine - kerncijfers over jeugdzorg l

 

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05