Voor u ligt de begroting 2024-2027. Hierin zijn onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2024 opgenomen. In het raadsbrede beleidsakkoord 'We doen het samen 2022-2026'  ligt opnieuw de nadruk op de verdere uitvoering van het huidige beleid waarbij extra aandacht is voor inwonersparticipatie, duurzaamheid en wonen. Met de uitwerking van de vastgestelde visie op dienstverlening willen we sturen op een veerkrachtige organisatie die snel kan schakelen op veranderingen en zo in staat is om de inwoner nog beter van dienst te kunnen zijn.

Om onze ambities goed vorm te kunnen geven, moeten we beschikken over voldoende beschikbare capaciteit. We ervaren momenteel een steeds grotere uitdaging tussen de ambities en de uitvoerbaarheid. De verdere toename van de krapte op de arbeidsmarkt en de hiermee gepaard gaande stijgende kosten hebben impact op de gewenste uitvoering. Een duidelijke koers, een gedeelde missie en visie geven ons echter het vertrouwen dat we met elkaar werken voor Best, dorp van formaat.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05