Paragrafen

Paragraaf WOO

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Artikel 3.5 van de Woo schrijft voor dat een bestuursorgaan in de begroting aandacht besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de wet. In de jaarstukken moeten we verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.
Hoofdonderdelen van de Woo zijn: passieve openbaarmaking, actieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Passieve openbaarmaking betekent dat we op verzoek openbaar maken (denk aan de oude Wob-verzoeken) en actief betekent dat we uit onszelf de informatie openbaar maken.
In deze paragraaf doen wij verslag van onze beleidsvoornemens. Daarbij richten wij ons op de drie pijlers van de Woo:

  • Actieve openbaarmaking
  • Passieve openbaarmaking
  • Verbetering van de informatiehuishouding

Actieve openbaarmaking

De Woo noemt elf categorieën die wij actief openbaar moeten maken. De inwerkingtreding is gefaseerd. De planning rondom de fasering is nog niet bekend. Artikel 3.3 Woo zal op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip inwerking treden.
Er is nog geen duidelijkheid vanaf wanneer wij moeten starten met actieve openbaarmaking, echter is er vanaf 19 juni 2023 wel al de mogelijkheid om actief te publiceren via een Woo-index aansluiting. Overigens maken wij al diverse zaken actief openbaar via onze eigen website of overheid.nl. Denk aan de raadsstukken, vastgestelde verordeningen, beleidsregels, organisatiegegevens, Woo-besluiten en dergelijke. Het staat ons vrij om al meer documenten actief openbaar te maken.

Passieve openbaarmaking

Naast het actief openbaar maken kan iedereen altijd vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken. Ook bij openbaarmaking op verzoek gaat de Woo ervan uit dat het belang van openbaarheid altijd geldt en dat alleen in uitzonderingsgevallen een bijzonder belang vóór openbaarmaking kan gaan. Concreet betekent dit dat een Woo-verzoek (of onderdelen daarvan) alleen kan (of kunnen) worden geweigerd wanneer een beschermd belang in het geding is.
Voor het behandelen van een Woo-verzoek mogen we geen leges heffen, omdat het algemene belang van openbaarheid niet te zien is als individuele dienstverlening. Leges leg je op voor individuele dienstverlening. Wel mogen we de redelijke kosten van kopieën in rekening brengen.

Verbetering van de informatiehuishouding

Een van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De verbetering van de informatiehuishouding is bij ons niet nieuw. Jaarlijks worden stappen gezet, mede onder invloed van digitalisering.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05