Financiën

Overzicht incidentele lasten en baten

OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN  2024-2027

Omschrijving (in euro's)

2024

2025

2026

2027

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Taakveld 04

Pilot ontwikkeling inwoners en overheidsparticipatie (Kaderbrief 2022)

15.928

Waar staat je gemeente-uitbreiding oz wijkniveau (Kaderbrief 2022)

21.000

Opschonen archiefbestanden (Kaderbrief 2024)

80.000

Taakveld 21

Programma duurzame mobiliteit (Kaderbrief 2024)

75.000

Taakveld 31

Gebiedsvisie Breeven (Kaderbrief 2024)

25.000

Taakveld 42

IHP, meubilair, inrichting en exploitatie (Kaderbrief 2022)

133.000

Taakveld 44

Integraal sociaal domein, versterken basisstructuur (Kaderbrief 2023)

300.000

Taakveld 55

Opstellen erfgoedvisie (Kaderbrief 2024)

30.000

Taakveld 81

Vervangende capaciteit invoering omgevingswet (Kaderbrief 2022)

Geluidzone industrieterrein (Kaderbrief 2023)

51.200

Participatieproces en gebiedsvisie Wilh.dorp/Kantonier (Kaderbr. 2023)

250.000

Ontwikkelingen stationsomgeving (Kaderbrief 2024)

160.000

Centrumvisie/dorpsplein (Kaderbrief 2024)

150.000

Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie

1.291.128

0

0

0

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Taakveld 81

Implementatie omgevingswet

26.000

Taakveld 82

Nadelig saldo grondexploitatie

598.924

553.785

564.861

399.252

Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves

624.924

553.785

564.861

399.252

Totaal incidentele lasten

1.916.052

553.785

564.861

399.252

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

0

0

0

0

Incidentele baten t.g.v. reserves

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidentele baten en lasten:

Totaal incidentele lasten

1.916.052

553.785

564.861

399.252

Totaal incidentele baten

0

0

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

0

87.014

0

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-785.574

-640.799

-564.861

-399.252

Totaal incidentele baten en lasten (saldo)

1.130.478

0

0

0

PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2024-2027 - conform notitie commissie BBV

Totaal saldo van baten en lasten

-1.597.269

672.361

-3.066.064

-3.771.993

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.903.565

2.036.540

2.075.174

1.831.217

Begrotingssaldo na bestemming

1.306.296

2.708.901

-990.890

-1.940.776

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.130.478

0

0

0

Structureel begrotingssaldo

2.436.774

2.708.901

-990.890

-1.940.776

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05