Paragrafen

Paragraaf Vastgoed

Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen die daarin worden verwacht.
Het gemeentelijk vastgoed zetten we optimaal in voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het vooral om op een doelmatige en doeltreffende wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van beleidsdoelen van de gemeente. Hierin streven we naar een goede balans in de samenstelling van de vastgoedportefeuille, in combinatie met een verantwoorde beheersing van risico’s van de vastgoedportefeuille.
De gemeente bezit veel en divers vastgoed. Deze paragraaf gaat over het bebouwd vastgoed (panden). Het onbebouwd vastgoed (gronden in eigendom van de gemeente) wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten.
Ontwikkeling vastgoedportefeuille

 • De gemeente bezit op 1 juli 2023 in totaal 66 vastgoedobjecten (panden).
 • Het gemeentelijk vastgoed is onderverdeeld in een aantal categorieën:
  • Beleidsondersteunend vastgoed
  • Vastgoed voor onderwijshuisvesting, kindcentra en multifunctionele accommodaties (MFA’s)
  • Vastgoed voor eigen huisvesting
  • Procesondersteunend of strategisch vastgoed
  • Commercieel en overig vastgoed

Dit is uitgedrukt in een percentage van het totale aantal panden en in onderstaand cirkeldiagram weergegeven.

Vastgoedobject

Beleids-ondersteunend

Onderwijs en MFA’s

Eigen Huisvesting

Proces-ondersteunend

Commercieel en overig vastgoed

Totaal

Type

sporthal,molen, jongerencen-trum,brand-weerkazerne zorgloket, etc.

basisscholen, MFA’s en voortgezet onderwijs

gemeentehuis en werf

woningen

parkeergarage, buurthuis, kinderopvang en leegstaande panden

Aantal vastgoed-objecten

20

12

2

2

30

66

Bruto Vloer- oppervlakte (BVO)

19.761

35.135

9.875

240

16.111

81.122

Boekwaarde (per 31-12-2022)

 €     12.185.965

 € 14.232.434

 € 1.694.114

 €      627.072

 €     4.464.331

 € 33.203.916

WOZ-waarde (waarde 1-1-2023)

 €     19.659.000

 € 30.682.000

 € 6.835.000

 €      868.000

 €    13.806.000

 € 71.850.000

Ambities 2024

Een duurzaam MJOP
Vanwege de duurzaamheidsopgave voerden we voor alle grote gemeentelijke panden een quick-scan uit. Hierbij maakten we inzichtelijk welke duurzaamheidsmaatregelen per pand mogelijk zijn en wat daarvan de impact is op het energielabel. De benodigde extra investeringen voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed verdienen we op termijn geheel of grotendeels terug als gevolg van een lager energieverbruik. De extra (vervanging) investeringen verwerken we in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Duurzaamheid integreren we in het MJOP wat vanaf dat moment een duurzaam (D) MJOP is.  

We verwachten uitvoering te gaan geven aan de verduurzamingsmaatregelen voor de volgende panden:

Adres

Huurder

Vijverweg 10

Gemeente Best

Jacob van Wassenaerstraat 69

Todo

Prinses Beatrixlaan 27

Sporthal Naestenbest

Raadhuisplein 32

Openbare Bibliotheek Best

Koningin Emmalaan 27

Kinderdagverblijf Little People

Vlinderhei 7

Kinderdagverblijf Partou

Vlinderhei 12

Korein Kinderplein

Door de tekorten aan bouw-en installatiematerialen en de daarbij behorende prijsstijgingen, het personeelstekort in de bouw, alsmede de beperkte capaciteit op het energienetwerk bestaat er een kans dat we vertraging oplopen bij de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen.

In beeld brengen kosten en opbrengsten per vastgoedobject
In het verleden maakten we de exploitatie (kosten en opbrengsten) van alle panden inzichtelijk. Daarnaast stelden we een model op om aan de hand van een aantal parameters en de kosten (per vastgoedobject) de kostprijsdekkende huur te berekenen. In 2024 analyseren we deze gegevens.

In beeld brengen maatschappelijk rendement
In 2024 brengen we het maatschappelijk rendement van de panden uit de categorie beleidsondersteunend in beeld. We gaan hiervoor een aantal vragen beantwoorden. Zoals: Op welke wijze draagt het vastgoed bij aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen? Wat is de effectiviteit van de huisvesting? Wat is de verhouding subsidie en output

IHP
Eind 2023 of begin 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over het integraal huisvestingsplan. Daarna voeren we het uit.

Kindcentrum De Zevensprong
In 2024 starten we met de vernieuwbouw om van basisschool De Zevensprong een integraal kindcentrum (IKC) te maken.

IKC Aarlesche Erven
In 2024 starten de bouwwerkzaamheden om samen met Stichting Best Onderwijs en kinderopvangorganisatie Korein invulling te geven aan het realiseren van een IKC in nieuwbouwwijk Aarlesche Erven.

Br!cks
In 2023 starten we met een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie.  Afhankelijk van de uitkomsten nemen we vervolgstappen in 2024.

Gymzaal/voorziening Dijkstraten en Aarlesche Erven
In 2024 krijgt het onderzoek naar het realiseren van een nieuwe gezamenlijke gymvoorziening voor (de scholen in) de nieuwe wijken Dijkstraten en Aarlesche Erven een vervolg.

Heerbeeck College
De gemeente levert in samenwerking met het schoolbestuur van VOBO een bijdrage aan het verduurzamen van het Heerbeek College. Het schoolbestuur is in 2023 gestart met fase 1 van deze verduurzaming door middel van het plaatsen van zonnepanelen op de daken en zal in 2024 fase 2 en 3 van deze verduurzaming uitvoeren. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit het renoveren en het isoleren van de daken van de oude gedeelten van het schoolgebouw waarvoor het schoolbestuur van de gemeente een bijdrage heeft gevraagd.

Samen gaan
In 2022 startten we het onderzoek naar de huisvesting van de dienstverlening van Bestwijzer en de gemeente op de nieuwbouwlocatie op het Dorpsplein (locatie op eigen grond en naast de Zeeman, scenario 3b). In het voorjaar van 2023 leverden we het Programma van Eisen van de nieuwe gezamenlijke huisvesting op. In juni 2023 maakten we een pas op de plaats met het project Samen gaan. Aanleiding is het verzoek van de gemeente Oirschot om een verkenning voor een mogelijke fusie te bespreken. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2024 duidelijk wat dit betekent voor het project Samen gaan. Op het moment dat we de werkzaamheden voor het project weer oppakken, dan is het Programma van Eisen de basis voor het vervolg.

 

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05