Financiën

Financiële uitgangspunten

Financiële uitgangspunten

De prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) worden door het Kabinet overgenomen in de Rijksbegroting. De programmabegroting is mede gebaseerd op informatie van het CPB. Zo nemen we het prijsindexcijfer over voor de berekening van de prijsinflatie. De gehanteerde prijsindex bedraagt 3,7% in het jaar 2024. In de jaren 2025 tot en met 2025 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse prijsindex van 2,4%. De lonen zijn in het jaar 2024 geïndexeerd met 5,2%. In de jaren 2024tot en met 2027 wordt een jaarlijkse loonindex van 4,9% gehanteerd.
Indien sprake is van een relatief grote loonkostencomponent in de tariefsopbouw van zorgverleners, is ervoor gekozen om sommige budgetten binnen het sociaal domein te indexeren met de door ons gehanteerde loonindex van respectievelijk 5,2% en 4,9% in plaats van de prijsindex van respectievelijk 3,7% en 2,4%.
Momenteel is er sprake van hoge inflatiegroei vanwege arbeidskrapte en stijgende energie- en grondstofprijzen. Dit zal zijn weerslag geven op toekomstige investeringen. Desondanks zijn wij in de meerjarenbegroting uitgegaan van de voorgenoemde prijsindexcijfers zoals deze bij de Rijksbegroting zijn overgenomen.
Voor de ontwikkeling van de sociale structuur (onze inwoners naar leeftijdsgroepen) hanteren we de ramingen van de Provincie. Kortom, allemaal belangrijke informatie over ontwikkelingen die we betrekken bij de voorbereiding van onze programmabegroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05