Programma's

Sociaal Domein

Beleid Inkomen

De Participatiewet regelt dat financiële bijstand wordt verleend aan mensen die (tijdelijk) niet (volledig) in hun noodzakelijke bestaanskosten kunnen voorzien. De gemeente voert ook maatregelen uit ter ondersteuning van de koopkracht van mensen met de laagste inkomens ter voorkoming van een maatschappelijk isolement (dat wil zeggen dat iemand weinig of geen betekenisvolle contacten heeft). Dit is het zogenaamde minimabeleid.

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Iedereen heeft toegang tot goede medische zorg ongeacht het inkomen.

(Nota minimabeleid 2015)

Aantal inwoners dat de compensatie eigen risico zorgverzekering jaarlijks aanvraagt

≥ 200 in 2024

2022: 199
2021: 146
2020: 140

CSAM

Compensatie eigen risico zorgverzekering:
We zien dat Minima in 2022 veel meer gebruik hebben gemaakt van deze extra compensatie van kosten door de hoge inflatie. Voor 2024 verwachten wij een verdere toename van aanvragen. Wij gaan in 2024 opnieuw extra communiceren over deze regeling.

Aantal inwoners met een minimuminkomen dat aanvullend verzekerd is.

≥ 540 in 2024

2022:  507
2021:  540
2020:  514

Civision Samenlevingszaken

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering:
Door sterke wisselingen in de aangeboden pakketten van CZ en VGZ was er in 2022 een afname van deelnemers te zien. Dit na jaren van toename. Uit kostenoverwegingen wordt veel gekozen voor goedkope basisverzekeringen, maar dit vormt ook een risico. Onze bijdrage in de kosten van een groot deel van de aanvullende premies, maakt goed verzekerd zijn mogelijk.
Dit punt nemen wij eveneens in onze communicatie in 2024 mee.

Inwoners met een minimuminkomen doen mee in de samenleving

(Nota minimabeleid 2015)

Aantal gezinnen binnen de doelgroep dat een bijdrage ontvangt op grond van de individuele inkomenstoeslag

≥ 225 in 2024

2022:  231
2021:  239
2020:  245

Civision Samenlevingszaken

Individuele inkomenstoeslag:
Wij ondernemen geen extra actie in 2024. Ons uitkeringsbestand, de overgrote doelgroep die gebruikt maakt van deze regeling, is afgenomen. Dit cijfer blijft dus min of meer constant.

Aantal individuele verstrekkingen voor maatschappelijke participatie binnen de doelgroep volwassen
(Meedoen-regeling)

≥ 450 in 2024

2022:  385
2021:  400
2020:  362

Civision Samenlevingszaken

Meedoen-regeling:
Wij gaan in 2024 deze toeslag automatisch aan alle uitkeringsgerechtigden toekennen zonder aanvraag. Daarnaast kunnen er door de inflatie meer aanvragen gaan komen. Ook hiervoor gaan wij in 2024 extra communicatie inzetten. De beoogde doelgroep is groter dan die wij nu bereiken.

Verplichte indicator

Percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

-

2015: 3,38%
Dit is het meest actuele beschikbare cijfer.

Gegevens Verwey Jonker instituut, uit rapportage 'Kinderen in tel'

Door onze integrale aanpak en afspraken met de ketenpartners sturen we op het bereiken van alle kinderen in een uitkeringsgezin en/of in armoede. 
Geen openstaande actie.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05