Programma's

Volksgezondheid en milieu

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

7 - Volksgezondheid en milieu

Realisatie
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

8.622

9.568

9.925

10.348

10.683

10.835

Baten

7.537

8.225

8.986

9.291

9.555

9.896

Saldo van lasten en baten

1.086

1.343

939

1.057

1.128

938

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 261.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:

 • Lagere storting in de voorziening rioolbeheer voor vervangingsinvesteringen (€ 120.000 voordelig)
 • Hogere lasten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen (€ 132.000 nadelig)
 • Hogere lasten van de milieustraat door hogere salariskosten en stortkosten (€ 80.000 nadelig)
 • Hogere lasten voor het project de Groene Zone isoleren (€ 50.000 nadelig) (zie ook baten)
 • Hogere lasten voor het project Verduurzaming maatschappelijk vastgoed van derden (€ 250.000 nadelig) (zie ook baten)
 • Hogere lasten door extra formatie voor energietransitie / klimaatmitigatie (€ 295.000 nadelig)
 • In 2023 is budget opgenomen voor de aanpak energiearmoede ( € 357.000 voordelig)

In het  taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 666.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:

 • Extra middelen vanuit de Brede Spuk regeling ( € 121.000 voordelig)
 • Hogere opbrengsten van de rioolrechten (€ 79.000 voordelig)
 • Hogere opbrengsten voor afvalstoffenheffing (€ 480.000 voordelig)
 • Subsidie Nationaal Isolatie Programma voor het project de Groene Zone isoleren (€ 50.000 voordelig)
 • Rijkssubsidie als dekking voor de extra formatie voor energietransitie / klimaatmitigatie (€ 295.000 voordelig)
 • Subsidie die beschikbaar is gesteld voor 2022 en 2023 door het Rijk voor de aanpak energiearmoede (€ 357.000 nadelig)
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05