Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleid Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Wat willen we bereiken

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat gaan we daar in 2024 voor doen

Een gezond en aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten.

(Omgevingsvisie
Structuurvisie buitengebied
Ontwikkelingsvisie Het Groene Woud 2011-2025
Masterplan Van Gogh Nationaal Park )

-

-

-

-

 • Vaststelling van het gebiedsgericht programma buitengebied als actueel beleidskader en uitvoeringsplan binnen de omgevingsvisie.
 • Faciliteren van passende initiatieven voor herinvulling van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties.
 • Voortzetting van deelname aan de netwerkorganisatie Van Gogh Nationaal Park.
 • Organiseren en met middelen uit het Landschapsfonds deels realiseren van het uitvoeringsprogramma buitengebied. Focus ligt op de recreatieve gebiedsontwikkeling met poortgebouw in De Vleut en natuurontwikkeling en recreatieve ontsluiting van de Nieuwe Heide, in samenwerking met Son en Breugel.
 • Binnen de Stichting Landschap Het Groene Woud-samenwerking deelnemen aan het Europese LEADER-subsidieprogramma 2024-2017.

Via een participatieproces met inwoners en ondernemers een visie opstellen waarbij aandacht is voor de toekomstige bestemming van het huidige gemeentehuis, met als uitgangspunt de volgende kernwaarden:

 • Bruisend dorpshart, onder andere in de vorm van een gezellig dorpsplein;
 • Inbedding van culturele en bestuursfuncties in het centrum;
 • Compact primair winkelgeb i ed met logische routing;
 • Stedenbouwkundige structuur met hoge kwaliteit en toekomstwaarde;
 • Adequate verkeer- en parkeervoorzieningen;
 • Toevoegen nieuwe woonkwaliteit.

(Beleidsakkoord 2022-2026; Raadsbesluit IN22-01834 dd 22-09-2022)

Rekening houdende met een gedegen participatietraject met inwoners en ondernemers, leveren we een stedenbouwkundige visie voor het Dorpsplein en omgeving op en leggen we deze eind 2024 ter besluitvorming voor aan de raad.

Samen gaan
In verband met een mogelijke verkenning voor een fusie met de gemeente Oirschot temporiseren we de werkzaamheden voor het project Samen gaan (onderzoek van  huisvesting van de dienstverlening van Bestwijzer en de gemeente op de locatie aan het Dorpsplein naast de Zeeman). Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2024 duidelijk wat dit betekent voor Samen gaan.

Zorgen voor voldoende passende en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen

(bron : Beleidsakkoord 2022-2026; volkshuisvestings-programma)

Woningvoorraad

Gerealiseerde woningen

Woningvoorraad corporatiebezit

Percentage bezit van corporaties in het sociale huursegment (DAEB)

Obv regionale Woondeal ZO-B is het uitgangspunt om vanaf 2022 tot en met 2030 tenminste 1765 nieuwe woningen te realiseren, waarvan
tenminste 30% sociale huurwoningen en
2/3 betaalbaar (sociale huur, middenhuur <€1000, betaalbare koop <€ 355.000)

Woningvoorraad  31-12- :
2022 : 13.337
2021 : 13.199
2020 : 12.977

Aantal opgeleverde woningen in :
2022 : 138
2021 : 222

Woningvoorraad corporaties 31-12- :
2022 : 2674
2021 : 2651
2020 : 2624

31-12-2022 : 87%

beleidsakkoord 2022-2026

Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant (2023)

Volkshuisvestings programma (2023)

BAG/CBS (Waarstaatjegemeente.nl)

 • We focussen op:
 1. uitvoering
  • Aarlesche Erven
  • Steegsche Velden Noord
  • bouw woningen op diverse  (particuliere) locaties
 1. initiatief, ontwerp en voorbereiding kansrijke locaties
 • Stationsomgeving, 600 woningen
 • De Boomgaard, 300 woningen
 • Spoorweglaan, ca. 50 woningen
 • De Wig
 • Heuveleindseweg
 • De Schakel
 • Wildheuvel

Meer woningen voor de kleinere huishoudens
&
Woningen zijn  beschikbaar voor de doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn.

(bron : Beleidsakkoord 2022-2026; volkshuisvestings-programma)

Aantal gerealiseerde woningen in betaalbare segment
(2/3 betaalbaar
<€ 355.000, inclusief sociale huurwoningen en middeldure huur < € 1000)

Beschikbare woningvoorraad in verschillende prijssegmenten op basis van WOZ

Realiseren van woningen voor kleine huishoudens

Inzetten van instrumenten om woningen beschikbaar te houden voor de doelgroepen waar voor ze bedoeld zijn.

-

-

beleidsakkoord 2022-2026

volkshuisvestings programma (2023)

 • Programmering nieuwbouwwoningen, gericht op passende woningen voor kleine huishoudens, waaronder flexwoningen
 • Verkenning & monitoring inzet woningmarktinstrumenten,

bv woningsplitsing

          zelfbewoningsplicht,
          anti-speculatiebeding
          starterslening
          prijsverlagende koopconstructies

Senioren kunnen (zelfstandig)
wonen in een voor hen passende omgeving

(bron : Beleidsakkoord 2022-2026; volkshuisvestings-programma)

Aantal gerealiseerde nultredenwoningen

Aantal combinaties van woon-zorg-initiatieven, inclusief collectieve zelfbouw initiatieven (CPO)

Realiseren van een pallet van woonvormen voor senioren

Bevorderen van doorstroming

-

-  

beleidsakkoord 2022-2026

volkshuisvestings programma (2023)

 • Uitvoering woon-zorgopgaven op basis van volkshuisvestingsprogramma / woonzorgvisie
 • Start realisatie CPO Heuveleindseweg voor doelgroep senioren

Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken Wilhelminadorp/Kantonnier

(bron : beleidsakkoord 2022-2026; volkshuisvestings- programma)

> % wijkbewoners dat trots is op hun wijk

> 0-meting in 2019

2023 :  54%
2022 : -
2021 : -
2020 : -
2019 :  46%

Meting inwoners/burgerpanel

 • Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in Wilhelminadorp en Kantonnier vormgeven aan de wijkvisie en uitvoeren van gezamenlijke plannen/ideeën/projecten van de wijkaanpak.
 • Signalen en meldingen worden met prioriteit in behandeling genomen. De thema's duurzaamheid, armoede, groen/grijs, leefbaarheid/veiligheid, verkeer en woon/leefomgeving nemen wij mee in het participatieproces voor de wijkvisie en het wijkversterkingsproject Wilhelminadorp en Kantonnier.
 • Met het continueren van de inzet van het integrale wijkteam en via sociale media werken we aan het versterken van vertrouwen en de leefbaarheid en veiligheid van Wilhelminadorp en Kantonnier.
 • Het bereikte hogere niveau van meldingsbereidheid en weerbaarheid van onze inwoners houden we vast en proberen we nog verder te versterken.
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 12:23:03 met de export van 11/09/2023 12:13:05